Aktuálne

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu

v systéme duálneho vzdelávania

v školskom roku 2019/2020

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytnuté v priestoroch zamestnávateľa:

STRIP a. s. Košice, Pri Krásnej 4, 040 12 Košice

Teoretické vyučovanie bude poskytované v strednej odbornej škole :

Stredná  priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy

na výkon povolania formou denného štúdia  v 4-ročnom študijnom  odbore :

2413 K – mechanik strojov a zariadení

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie

 a  vysvedčenie o maturitnej skúške / výučný list

Hmotné  zabezpečenie žiaka

- osobné  ochranné  pracovné  prostriedky

- posúdenie zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti žiaka

- stravovanie počas praktického vyučovania

- cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska na miesto výkonu praktického

vyučovania a späť

Finančné zabezpečenie žiaka

- Podnikové štipendium

Kritéria pre výber uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

- pohovoru s uchádzačom

- ohodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ

Ďalšie výhody

- odmena za produktívnu prácu

- možnosť začlenenia sa do pracovného tímu už počas štúdia na škole

- budúca pracovná ponuka

Kontakt :

STRIP a. s. Košice

Pri Krásnej 4 , 040 12 Košice

Jarmila Puškášová

tel. +421 905 075 790

puskasova.dv@gmail.com