Aktuálne

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu

v systéme duálneho vzdelávania

v školskom roku 2022/2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytnuté v priestoroch zamestnávateľa:

STRIP, a. s. Košice, Pri Krásnej 4, 040 12 Košice

Teoretické vyučovanie bude poskytované v strednej odbornej škole :

Stredná  priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice

  • Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy

na výkon povolania formou denného štúdia  v 4-ročnom študijnom  odbore :

2411 K – mechanik nastavovač

2413 K – mechanik strojov a zariadení

2464 H  - strojný mechanik

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie

a  vysvedčenie o maturitnej skúške / výučný list

  • Hmotné  zabezpečenie žiaka

- osobné  ochranné  pracovné  prostriedky

- posúdenie zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti žiaka

- stravovanie počas praktického vyučovania

- cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska na miesto výkonu     

  praktického vyučovania a späť

  • Finančné zabezpečenie žiaka

- Podnikové štipendium

  • Kritéria pre výber uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

- pohovoru s uchádzačom

- ohodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ

  • Ďalšie výhody

- odmena za produktívnu prácu

- možnosť začlenenia sa do pracovného tímu už počas štúdia na škole

- budúca pracovná ponuka

Kontakt :  Ing. Petra Hadžegová

     tel. +421 918 622 243

                 sdv@stripas.sk