Etický kódex

Úvod

Etický kódex, ktorý vychádza zo základných cieľov a vízií spoločnosti STRIP, a.s. Košice, predstavuje súhrn pravidiel konania a správania, ktoré sa vyžadujú dodržiavať od všetkých zamestnancov a obchodných partnerov spoločnosti STRIP, a.s. Košice. Všetci zamestnanci a obchodní partneri sú preto povinní konať v súlade s týmto Etickým kódexom. V prípade porušenia stanovených pravidiel môže dôjsť k rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancom, alebo ukončeniu vzájomnej spolupráce s obchodným partnerom. 

Cieľom tohto Etického kódexu je zabezpečiť, aby jeho pravidlá poskytovali návod pri identifikácii a riešení etických problémov. Etický kódex tvorí súčasť systému, podporujúceho etické riadenie, konanie a správanie v ktorom zohráva podstatnú úlohu osobnosť a príkladné správanie manažérov, radových pracovníkov a obchodných partnerov spoločnosti STRIP, a.s. Košice. 

V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok a pripomienok k Etickému kódexu spoločnosti STRIP, a.s. Košice zo strany zamestnancov, obchodných partnerov alebo iných osôb spoločnosti STRIP, a.s. Košice je potrebné kontaktovať mailovú adresu strip@stripas.sk

1       Pravidlá a princípy

1.1      Dobré meno a ochrana majetku firmy

Dobré meno je základnou cennou obchodnou hodnotou spoločnosti STRIP, a.s. Košice, za ktorú sú zodpovední všetci zamestnanci a obchodní partneri. Ich úlohou je dbať o jej dobré meno a ochranu jej záujmov. Všetci zamestnanci spoločnosti STRIP, a.s. Košice sú povinní konať v súlade s týmto Etickým kódexom a zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom nasadení. Zamestnanci svojím správaním, konaním a prejavom reprezentujú nielen sami seba, ale aj spoločnosť STRIP, a.s. Košice. Preto musia prihliadať na to, aby vo svojom osobnom živote v práci aj v mimopracovnom čase nekonali v rozpore s platným právnym poriadkom, platnými zásadami slušného správania a týmto Etickým kódexom.  

Každý zamestnanec spoločnosti STRIP, a.s. Košice zodpovedá za správny spôsob využívania majetku a zdrojov spoločnosti STRIP, a.s. Košice. Zároveň je povinný vykonávať všetky opatrenia na to, aby zabránil ich poškodeniu, krádeži alebo nepovolenému použitiu tretími osobami. Zavedením potrebných opatrení sa zaväzuje chrániť spoločnosť STRIP, a.s. Košice pred rizikami podvodu alebo sprenevery majetku. Svoje postavenie alebo autoritu nevyužíva žiadny zamestnanec spoločnosti STRIP, a.s. Košice na to, aby získal osobitné práva alebo výhody.

1.2      Bezpečné pracovné prostredie

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) a požiarna ochrana zamestnancov (PO) sú pre spoločnosť STRIP, a.s. Košice prvoradé. Spoločnosti záleží na úrovni zdravotnej a sociálnej starostlivosti svojich zamestnancov, ktorým vytvára podmienky pre bezpečné pracovné prostredie. Všeobecné zásady prevencie, základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb a iných poškodení zdravia sú premietnuté do konkrétnych interných predpisov BOZP a PO. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice vytvára podmienky na to, aby bol každý zamestnanec informovaný a školený o bezpečnostných predpisoch, ako aj o predpisoch týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zlepšovanie pracovných podmienok je súčasťou plnenia pracovných úloh spoločnosti STRIP, a.s. Košice. 

1.3      Atmosféra vzájomnej úcty a dôvery

Zamestnanci spoločnosti STRIP, a.s. Košice sú povinní dodržiavať zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, rasy, veku, sexuálnej orientácie, náboženskej orientácie a zdravotného stavu, ako aj zákaz ponižovania a obťažovania. Od každého zamestnanca spoločnosti STRIP, a.s. Košice sa vyžaduje, aby vytváral na pracovisku atmosféru vzájomnej úcty a dôvery, bez ktorej nie je možné spolupracovať a dosahovať dobré pracovné výsledky. Vedenie spoločnosti STRIP, a.s. Košice nebude nikomu akceptovať žiadnu formu zlého zaobchádzania alebo obťažovania na žiadnom pracovisku spoločnosti STRIP, a.s. Košice. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice poskytuje svojim zamestnancom podmienky na osobnostný a odborný rast prostredníctvom rozvoja ich schopností, zručností a vedomostí. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice očakáva od svojich zamestnancov vysokú úroveň pracovných výkonov, zamestnaneckých vzťahov a dodržiavania ochrany bezpečnosti a zdravia. Vzťahy k zamestnancom a vzťahy medzi zamestnancami na všetkých úrovniach sú založené na úcte a dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.

Zamestnanci sú povinní vytvárať v spoločnosti STRIP, a.s. Košice pracovné a kolegiálne vzťahy s úctou, vzájomnou spoluprácou, dôverou a toleranciou. Nadriadený pristupuje k podriadenému s úctou a dôstojnosťou a jeho pracovné výkony hodnotí objektívne. Zamestnanec svojim nadriadeným preukazuje úctu a zverené úlohy plní efektívne a dôsledne. V prípade vzniku konfliktu je každý zamestnanec spoločnosti STRIP, a.s. Košice povinný prejaviť maximálnu snahu o riešenie konfliktnej situácie. 

Porušenie pracovnej disciplíny, pracovnej či spoločenskej morálky zamestnancom alebo etických noriem spoločnosti STRIP, a.s. Košice vymedzených týmto Etickým kódexom je zamestnanec povinný nahlásiť priamemu nadriadenému. Kompetentný nadriadený je povinný riešiť príslušné nahlásenie a vyvodiť závery, aby sa chránila pracovná disciplína alebo pracovná či spoločenská morálka a dobré meno pracovnej disciplíny alebo pracovnej či spoločenskej morálky spoločnosti STRIP, a.s. Košice.

1.4      Vzťahy zamestnancov STRIP, a.s. Košice k obchodným partnerom alebo iným osobám

Zamestnanci spoločnosti STRIP, a.s. Košice sú povinní v styku s obchodnými partnermi alebo inými osobami vystupovať korektne, eticky, bez manipulatívnych praktík a nečestného jednania. Spoločnosť STRIP, a.s. Košice presadzuje zásady etického správania a rešpektu voči životnému prostrediu. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice vystupuje voči obchodným partnerom a iným osobám čestne, korektne a zodpovedne, pričom vytvára obojstranne prospešné podnikateľské vzťahy, založené na diskrétnosti, zdvorilosti, bez akéhokoľvek zvýhodňovania a diskriminácie. 

Každý zamestnanec spoločnosti STRIP, a.s. Košice vytvára transparentné podmienky pre všetkých obchodných partnerov, používa legitímne obchodné metódy a získané informácie od obchodných partnerov považuje za dôverné. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice vykonáva svoje podnikateľské a úradné aktivity poctivým a etickým spôsobom. Akákoľvek korupcia je neprípustná a je voči nej nulová tolerancia. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice dodržiava so všetkými obchodnými partnermi alebo inými osobami dohodnuté obchodné podmienky. V prípade, že v dôsledku mimoriadnych okolností nemôže spoločnosť STRIP, a.s. Košice splniť dohodnuté obchodné podmienky, iniciuje s obchodnými partnermi alebo inými osobami rokovanie s cieľom vyriešiť vzniknutú situáciu. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice netoleruje akýkoľvek nekorektný prístup zo strany obchodných partnerov a iných osôb. Priame oslovovanie našich zákazníkov našimi dodávateľmi berieme ako dôvod na okamžité ukončenie obchodnej spolupráce. 

Konflikt záujmov alebo zdanlivý konflikt záujmov zamestnanca a zakázané spôsoby správania. 

1.5      Konflikt záujmov alebo zdanlivý konflikt záujmov ohrozuje dobré meno spoločnosti STRIP, a.s. Košice a jej povesť

Spoločnosť preto vyžaduje od svojich zamestnancov, aby sa vyhýbali situáciám, v ktorých dochádza k stretu ich vlastných záujmov, záujmov členov ich rodiny, záujmov ich blízkych alebo s nimi inak spriaznených osôb so záujmami spoločnosti STRIP, a.s. Košice. Konflikt môže nastať v prípadoch, ak zamestnanec, člen rodiny zamestnanca, blízky zamestnanca alebo so zamestnancom inak spriaznené osoby sa venujú činnostiam, ktoré konkurujú alebo sa javia ako konkurenčné so záujmami spoločnosti STRIP, a.s. Košice. Ďalší konflikt môže nastať v situácii, ak zamestnanec prijme nejakú osobnú alebo finančnú výhodu a má finančný záujem na poskytovaní služieb alebo pracuje pre dodávateľa, zákazníka, konkurenta alebo subjekt, ktorý sa snaží o obchodný vzťah so spoločnosťou STRIP, a.s. Košice. Rovnako konflikt záujmov môže nastať v prípade, ak zamestnanec zneužíva majetok, informácie, zdroje a prostriedky spoločnosti STRIP, a.s. Košice na osobný prospech alebo na prospech iných osôb. V neposlednom rade tiež aj ak má zamestnanec ďalší pracovný pomer, ktorý negatívne ovplyvňuje pracovný výkon alebo zasahuje do kompetencií zamestnanca spoločnosti STRIP, a.s. Košice. 

Pre všetkých zamestnancov spoločnosti STRIP, a.s. Košice platí zákaz podnikať alebo pracovať súbežne v rovnakom alebo podobnom odbore ako má uvedené v Obchodnom registri spoločnosti STRIP, a.s. Košice. 

Každý zamestnanec spoločnosti STRIP, a.s. Košice je povinný bezodkladne oznámiť všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov. V prípade ak zamestnanec zistí konflikt záujmov, je povinný bez odkladu informovať preukázateľným spôsobom svojho nadriadeného a ten informuje vedenie spoločnosti STRIP, a.s. Košice, ktoré s prihliadnutím na závažnosť prípadu posúdi, či ide o konflikt záujmov alebo nie. Ak zamestnanec neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude samotná táto činnosť predstavovať porušenie vyššie uvedených pravidiel. Oznámenie okolností sa nebude považovať za porušenie pravidiel, naopak, je splnením povinnosti zamestnanca spoločnosti STRIP, a.s. Košice. 

Zamestnanci spoločnosti STRIP, a.s. Košice majú zakázané požadovať alebo prijať služby, dary alebo výhody od obchodných partnerov alebo iných osôb, ktoré môžu ovplyvniť alebo ovplyvňujú konanie zamestnanca v zastupovaní a konaní za spoločnosť STRIP, a.s. Košice. Zakázané je ponúknuť, alebo prijímať dary, ktoré sú formou úplatku a sú ponúkané za protihodnotu.

Za symbolický dar sú považované darčeky malej hodnoty, ako napr. suveníry, kvetiny a pod. ktoré prispievajú k budovaniu dobrých vzťahov. Ak zamestnanec dodatočne zistí, že dar odporuje uvedeným pravidlám, informuje o tom svojho nadriadeného a dar vráti.

1.6      Pravidlá ochrany duševného vlastníctva spoločnosti STRIP, a.s. Košice, osobných údajov, dôverných informácií, obchodného tajomstva

Duševný majetok spoločnosti STRIP, a.s. Košice tvorí majetok spoločnosti, ktorý musí byť vždy chránený. Spoločnosť STRIP, a.s. Košice kladie dôraz na rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov a chráni osobné údaje všetkých osôb, ktorých údaje má k dispozícii. Osobné údaje sú získavané výlučne so súhlasom dotknutej osoby, na vymedzený a ustanovený účel a spracovávané len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a vnútorných postupov. K osobným údajom dotknutých osôb majú prístup len zamestnanci, ktorí sú na tento účel školení a ktorí ich potrebujú poznať z dôvodu ich pracovného zaradenia. Zamestnancom nie je dovolené také konanie, ktoré by mohlo viesť k nelegálnemu zneužitiu osobných údajov a informácií týkajúcich sa súkromia dotknutých osôb, vrátane ich použitia akýmkoľvek iným osobám, ktoré na to nemú oprávnenie. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice kladie dôraz na ochranu a bezpečnosť dôverných informácií, obchodného tajomstva, ako aj duševného vlastníctva. Rovnako kladie dôraz na to, aby akékoľvek dôverné informácie získané v súvislosti s obchodnými činnosťami boli držané v prísnej tajnosti a neboli nesprávne používané, zneužívané, alebo poskytnuté tretím osobám. Zverejnenie dôverných informácií môže vážne ohroziť alebo poškodiť záujmy spoločnosti STRIP, a.s. Košice. V takom prípade môže byť osoba, zodpovedná za takéto konanie vystavená pracovnoprávnemu opatreniu, vrátane ukončenia pracovného pomeru. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice rešpektuje dôverné informácie patriace obchodným partnerom, potenciálnym klientom a iným zainteresovaným osobám a používa ich v súlade s platnými právnymi predpismi. Zachováva dôvernosť získaných dát v obchodných vzťahoch, neposkytuje ich tretím osobám a bráni ich zneužitiu. Povinnosť chrániť dôverné informácie, obchodné tajomstvo a duševné vlastníctvo trvá aj po skončení pracovného pomeru v spoločnosti.

1.7      Dodržiavanie Etického kódexu STRIP, a.s. Košice a oznamovanie jeho porušenia

Etický kódex spoločnosti STRIP, a.s. Košice sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti rovnako. Všetci zamestnanci sú povinní sa oboznámiť s týmto Etickým kódexom a pri vykonávaní svojej každodennej práce dodržiavať a uplatňovať princípy v ňom uvedené. Etický kódex spoločnosti STRIP, a.s. Košice je vydaný formou vnútrofiremnej smernice s príkazom jeho naštudovania každým zamestnancom spoločnosti STRIP, a.s. Košice.

Porozumenie všetkých častí tohto kódexu a svoj záväzok ho používať, potvrdzuje každý zamestnanec svojim podpisom. Vedúci pracovníci zodpovedajú za to, aby im podriadení zamestnanci boli oboznámení s obsahom Etického kódexu a konali podľa jeho princípov. V prípade porušenia zásad uvedených v tomto kódexe môže byť so zamestnancom rozviazaný pracovný pomer. 

Zamestnanec spoločnosti STRIP, a.s. Košice je povinný oznámiť porušenie Etického kódexu, o ktorom sa dozvedel. Môže to urobiť osobne nadriadenému zamestnanca, ktorý ho porušil alebo písomne, použitím interného formulára alebo prostredníctvom mailového kontaktu strip@stripas.sk. Všetci nadriadení, ktorým sa nahlasuje porušenie Etického kódexu, sú povinní zaručiť oznamovateľovi anonymitu. Odhaliť anonymitu oznamovateľa možno iba s jeho súhlasom. Voči zamestnancovi, ktorý oznámil porušenie Etického kódexu, nesmú byť použité žiadne sankcie. Výnimkou je úmyselné nepravdivé oznámenie porušenia Etického kódexu so zámerom poškodiť určitej osobe. Uvedené konanie sa posudzuje ako porušenie Etického kódexu. Každý nadriadený, ktorému bolo nahlásené porušenie kódexu, je povinný riešiť toto hlásenie a stanoviť riešenie v súlade so svojimi kompetenciami. Právo nahlásiť porušenie Etického kódexu majú aj iné subjekty, napríklad obchodní partneri, iné osoby, atď. Kontaktovať môžu mail strip@stripas.sk.

Za porušenia Etického kódexu sa považujú porušenia pracovnej disciplíny, ktoré sa budú posudzovať a sankcionovať v zmysle všeobecne záväzných platných predpisov a interných predpisov spoločnosti STRIP, a.s. Košice.

1.8      Obchodní partneri a iné osoby

Pravidlá uvedené v tomto Etickom kódexe stanovujú konanie, ktoré spoločnosť STRIP, a.s. Košice očakáva a vyžaduje aj od svojich obchodných partnerov a iných osôb, s ktorými spolupracuje. Pri podpise obchodnej zmluvy s obchodnými partnermi, prípadne zmlúv s inými osobami, s ktorými spolupracuje, je podpísaný aj tento Etický kódex ako súčasť predmetnej zmluvy. Dôsledkom nerešpektovania, či nedodržiavania týchto pravidiel zo strany obchodných partnerov a iných osôb spoločnosti STRIP, a.s. Košice, s ktorými spoločnosť spolupracuje môže byť dôvodom okamžitého zrušenia vzájomnej spolupráce. 

Spoločnosť STRIP, a.s. Košice očakáva od svojich obchodných partnerov a iných osôb, že budú dodržiavať tento Etický kódex, ktorý sprístupňuje na webovej stránke spoločnosti STRIP, a.s. Košice www.stripas.sk.

Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s dodržiavaním kódexu: 

Meno a priezvisko

Dátum